הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ובניה – מעלה חרמון - דף הבית
חרמון

אגף תכנון דרכים

הנהלת האגף מטפלת בנושאים שונים כגון:

* אישור סופי של תוכניות המתוכננות על ידי האגף או על ידי יזמי חוץ.
* הכנת המכרזים השונים בנושא מדידה, תכנון דרכים ותכנון ופיתוח גנים ונוף ואישורם בוועדת המכרזים.
* ייצוג בישיבות המשותפות עם משרד התחבורה בנושא פיתוח דרכים של חברת יפה נוף.
* ריכוז ועדת תותח (תנועה ותחבורה חיפה) המשותפת לעירייה, חברת יפה נוף, משרד התחבורה והמשטרה.
* השתתפות בוועדת גילן (גישה למוגבלי ניידות).
* המשק התת קרקעי - חברת חשמל, בזק, טלוויזיה בכבלים, חברות סלולריות (סלקום), מים, ביוב, ניקוז וכדומה.
* הכנת תוכנית העבודה השנתית של האגף והתקציבים הדרושים כולל עם מ. התחבורה.
* הכנת הסכמי פיתוח עם יזמים בנושאי דרכים וגנים.
* טיפול בהתנגדויות לבקשות בניה.
* הנחיות תכנוניות לבניינים חדשים ותוספות בניה.
* הנחיות לגבי חישוב שטחי בניה בבניה חדשה קיימת.
* אכיפת חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לבניה ללא היתר ו/או סטייה ממנו.
* בדיקה בשטח של כל תכנית לשינויים לפני הבאתה לדיון בועדה המקומית.
 

מחלקות האגף:

 

המחלקה לתכנון דרכים 

המחלקה עוסקת בנושאים הבאים:

* מדידות מצב קיים של רשת הדרכים העירוניות - (למעט הדרכים העורקיות שבאחריות חב’ יפה נוף).
* הכנת רשימת רחובות להכרזה במועצת העירייה - כולל פרסום בעיתונים והכנת רשימת היטלי הכבישים לגבייה מבעלי המגרשים הגובלים ומסירתם למחלקה    לפקוח על הבניה או למחלקה לתקבולים.
* תכנון כבישים והכנת אומדנים לעבודות סלילה ושיקום רחובות בעיר.
* פיקוח עליון בעת ביצוע עבור סלילה ושיקום רחובות.
* הכנת החומר לוועדת שמות והשתתפות בה, עדכון מפות העיר עם מספרי בתים.
* מתן אישור והערות לתכנון המוגש ע"י מחלקות העירייה וחברת יפה נוף וגורמיי חוץ כגון: שיכון עובדים, משרד השיכון ויזמים פרטיים.
* מתן התייחסות לפניות ותלונות הציבור , ומידע לקהל בכל הקשור לגושים חלקות ומספרי בתים.
* מתן הנחיות לתכנון ולביצוע בהתאם לתנאי היתר הבניה לסלילת רחובות.
* בדיקה ומתן אישור לתוכניות תאום מערכות של גורמים שונים כגון ח"ח, בזק, אגף מב"ת.
* אינפורמציה וארכיב – ריכוז ואחסון המידע הטכני הכולל את תכניות הדרכים בעיר.
 

היחידה לתכנון נוף

היחידה אחראית על תכנון הנוף בעיר -השטחים הפתוחים והמרחב הציבורי הפתוח:
* ייזום וקידום תכנון נוף - תכנית אב לואדיות, הנחיות לתכנון שטחים פתוחים, תוכנית והנחיות לשפת רחוב וכו'.
* הנחיות וליווי תכנון נוף – תכניות בניין עיר, תכנית מתאר, הנחיות לנספחים נופיים וחוות דעת נופית לתכניות בניין עיר, לתכניות מדיניות ולתכניות שימור.
* המרחב הציבורי הפתוח – תכנון, הנחיות וליווי, התחדשות של מתחמים עירוניים, כיכרות ורחבות, רחובות וגנים ציבוריים.
* הפרק הנופי בהיתרי בנייה - אישור תכניות פיתוח להיתר בנייה - שכונות חדשות, בנייה חדשה, חוף הים, פארקים, גנים וכו'.
* ייעוץ תכנון נוף בוועדות עירוניות - פיסול חוצות, נגישות,  קירות אקוסטיים, הנחיות לתכנון רחובות.
* תאום בין גופי תכנון לגופי ביצוע ותחזוקה.
 

המחלקה לתכנון תנועה

המחלקה עוסקת במגוון נושאים הקשורים לתנועה כגון:
* תכנון הסדרי תנועה.
* תכנון פסי האטה.
* מעקב אחר תאונות דרכים וטיפול בנקודות תורפה.
* תכנון הסדרי חניה בעיר.
* אישור תוכניות חניה במסגרת התרי בניה.
* מתן הערות לתכנית בנין עיר.
* טיפול בחניות נכים.
* אישור הסדרי תנועה זמניים במסגרת היתר חפירה.
* פיקוח עליון בשטח בפרוייקטים של האגף.
* מתן תעודות עובד ציבור ועדויות בבתי משפט.
* טיפול בקליטת תמרורים ומערכת לניהול תמרורים.
* ניהול וועדת תאום תנועה מקומית ומרכזית.
* סיורים תקופתיים בשטח.
 

היחידה לפיקוח על ביצוע דרכים וגנים

היחידה עוסקת במגוון נושאים במסגרת התנאים להיתר בניה:
* מתן הנחיות ליזמים לביצוע פיתוח דרכים (סלילה , הרחבה , סלילת מדרכות , קירות וכו’).
* מתן הנחיות ליזמים לביצוע פיתוח גנים , שיקום מדרונות ושפכי חפירה , רצועות גינון בחזית המגרש.
* פיקוח על ביצוע העבודות בשטח ומתן המלצה לאישור איכלוס (טופס 4) .
* טיפול בקבלת ערבויות לביצוע עבודות כולל טיפול בשחרור ערבויות.
* גמר ביצוע העבודות וטיפול בהשלמת פיתוח בגמר הבניה ע”י העירייה במסגרת היטלי דרכים ששולמו ע”י היזמים.​

אגף תכנון דרכים