טפסים

פרסום לאישור תוכנית נוהל חדש

טרום עבודות:

טופס פרסום הקלה שימוש חורג

הסכמת השכנים לבניה קרובה לגבולות

הסכמת השכנים לשינוי בגבולות

הצהרה על ביטול תיק בניה

התחייבות להריסה

זכות מעבר

טופס להגשת חישובים סטטיים

ויתור על שטח לדרך

טופס 9 – תצהיר של מתכנן השלד

הצהרה על לקיחת עותקים מתוך תיק בניה

טופס תיוג להעברת תכנית לעיון או אישור השר לפי סעיף 109 לחוק התכנון והבניה

הצהרה להעסקת קבלן רשום

כתב שיפוי מעלה חרמון

הצהרת בעלות

הצהרה להעסקת קבלן רשום

הסכמת השכנים לבניה קרובה לגבולות

התחייבות להריסה

ויתור על שטח לטובת דרך

זכות מעבר

הצהרת עורך הבקשה בדבר שינויים מרחביים בעקבות בקרת התכן בקרת תכן

הצהרה על יציבות מבנה

הצהרת השבחה

הצהרת עורך הבקשה לכיבוי אש

התחייבות לתשלום – חופש מידע

תצהיר לבניית מחסן חקלאי

תחילת עבודות:

ג-1 הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע תחילת עבודות

ג-2 הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע תחילת עבודות

ג-3 הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין תחילת עבודות

ג-4 הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה תחילת עבודות

ג-5 הודעה על מינוי אחראי לתיאום עם מכון בקרה, תחילת עבודות

ג-6 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע תחילת עבודות

ג-7 הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע תחילת עבודות

ג-8 הצהרת אחראי לביצוע שלד תחילת עבודות

ג-9 הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה תחילת עבודות

ג-10 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע פינוי פסולת בניין תחילת עבודות

ג-11 הצהרת אחראי לתיאום עם מכון הבקרה תחילת עבודות

ג-12 אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין תחילת עבודות

ג-13 אחראי לביקורת על הביצוע בקשה לאישור תחילת עבודות

תנאים לתחילת עבודה – בלי מכון בקרה

תנאים לתחילת עבודה – כולל מכון בקרה

מהלך ביצוע ותעודת גמר

ד-1 דיווח אחראי לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בנייה, מהלך ביצוע

ד-2 דיווח אחראי משנה לביקורת על הביצוע על עריכת ביקורת באתר בנייה, מהלך ביצוע

ד-3 בקשה לביצוע עבודות הבנייה על פי ההיתר בשלבים, מהלך ביצוע

ה-1 הצהרת עורך הבקשה, תעודת גמר

ה-2 הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים, תעודת גמר

ה-3 הצהרת עורך משנה, תעודת גמר

ה-4 הצהרת מורשה נגישות, תעודת גמר

ה-5 הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תעודת גמר

ה-6 הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תעודת גמר

ה-7 אחראי לביקורת על הביצוע, בקשה לקבלת תעודת גמר

טפסים לתעודת גמר- דיר

טפסים לתעודת גמר- למגורים ועסק

טפסים לתעודת גמר- למגורים

טפסים לתעודת גמר- קו מים 

טפסים לתעודת גמר- תחנת דלק 

טפסים לתעודת גמר- תעשייה

טפסים לתעודת גמר- ציבורי